Bogurodzica interpretacja wersów

Pobierz

Warto podkreślić, że w pierwszej strofie dwa pierwsze wersy są rozbudowaną apostrofą.. Ich wspólna część to refren: "Kyrieleison", co oznacza - "Panie, zmiłuj się".. Ludzie nie zwracali się bezpośrednio do Boga bo czuli lęk, respekt.Budowa Bogurodzicy.. W Bogurodzicy można zaobserwować paralelizm treściowy oraz paralelizm kompozycyjny.. Jest to podmiot zbiorowy, autor wypowiada się w imieniu wspólnoty osób wierzących.. Pierwsza jej zwrotka skierowana jest do Matki Boskiej, druga do Chrystusa.. Wersy są silnie zrytmizowane przez rymy wewnętrzne i zewnętrzne.Bogurodzinca-dziewica, syna-gospodzina.. Każdy wers dzieli się na mniejsze cząstki.. Obie strofy kończy refren (łacińska eksklamacja: Kyrieleison).. równy był mianownikowi.Bogurodzica - ta, która zrodziła Boga; sławiena - sławiona, wielbiona; Gospodzin - pan, Bóg; zwolena - ciesząca się niezwykłym uznaniem, wybrana, mająca cześć; zyszczy - pozyskaj, zjednaj, jąż - którą; · · archaizmy fleksyjne (formy o przestarzałej odmianie gramatycznej), np. Bogurodzica, dzewica, Maryja - forma współczesna - Bogurodzico, dziewico, Maryjo--- wołacz liczby poj.. żeńsk.. żeńsk.. Według legendy autorem tekstu jest św. Wojciech, w rzeczywistości jednak ani autor tekstu, ani melodii, nie jest znany.Inna interpretacja drugiej zwrotki mówi, że zwrot autora do Jezusa jest bezpośredni, zatem Bogurodzica nie jest pieśnią maryjną, lecz tylko religijną..

), druga - z 6 wersów (2 razy większa).

Wersy odpowiadają podziałowi na zdania lub jego części, dlatego niemożliwe jest w nim zastosowanie przerzutni.. Pozorne nieuporządkowanie wypowiedzi potęguje wrażenie rozpaczy, bólusciaga.f2y.org - ściągi dla wszystkich: Bogurodzica - Interpretacja I i II zwrotki Obie zwrotki kończą się refrenem Kyrie eleison - Panie zmiłuj się.. Jest ona ciągiem próśb modlitewnych: do Matki Boskiej, aby pośredniczyła u swego syna- Chrystusa a Syna Bożego o wysłuchanie modlitwy, o dobrobyt w życiu ziemskim i wieczne życie po śmierci.. ), druga - z 6 wersów (2 razy większa).. Utwór należy do liryki bezpośredniej, podmiot liryczny ujawnia swoją obecność.. Występuje w nim czas zaprzeszły, czego nie można zauważyć w "Bogurodzicy", napisanej podniosłym stylem i zbudowanej z dwóch zwrotek.Paralelizm obu wersów organizuje więc nie tylko znaczenia i ich artystyczne skruktury, ale także "rytmikę" zstępowania perspektywy opisu: "Bogurodzica" (Syn=Bóg) - "zwolena", "sławiena" (wybór Zwiastowania, "błogosławiona jesteś między niewiastami") - Maryja ("a Dziewicy było na imię Maryja").Interpretacja porównawcza "Bogurodzicy" i "Lamentu Świętokrzyskiego" .. Lament Świętokrzyski liczy 38 wersów o nieregularnej budowie, przekazujących pełen liryzmu monolog współcierpiącej z ukrzyżowanym Synem Matki, udręczonej do granic ludzkiej wytrzymałości..

Pary wersów są podobnie zbudowane.

"Bogurodzica" jest doskonałym przykładem wiersza średniowiecznego, zwanym tez zdaniowym.. ---------------- II ZWROTKA ---------------- Twego dziela Krzciciela, bożycze Usłysz głosy, napełnij myśli człowiecze, Słysz modlitwę, jąż nosimy A dać raczy, jegoż prosimy, A na świecie zbożny pobyt,Praca z tekstem "Bogurodzicy" - analiza i interpretacja tekstu, w oparciu o sugestię wpisaną w temat.. równy był mianownikowi.Bogurodzinca-dziewica, syna-gospodzina.. Zwraca uwagę .Bogurodzica ma budowę stroficzną.. Nie ma w nim też regularnej rytmizacji.Pierwsza strofa składa się z 3 wersów, druga z 6 (2x3), a czwórkę - symbol męstwa, sprawiedliwości, roztropności, umiarkowania - tworzą: Bóg, Maryja, Jan Chrzciciel i Chrystus.. Po apostrofie następuje uzasadnienie zwrotu polskiego ludu do Maryi ("Zyszczy nam, spuści nam").Bogurodzicę możemy więc zakwalifikować jako wiersz intonacyjno - zdaniowy.. Paralelizm treściowy polega na powtórzeniu w obu zwrotkach podobnego układu modlitewnego - po apostrofie następuje.Całe wypracowanie →Pierwszy tekst składa się z 8 strof o nieregularnej liczbie wersów, jest asylabiczny oraz nie posiada refrenów.. Sprawdź i nazwij różnice w treści poszczególnych wersów: I-zwrotka, 1 .Bogurodzicę możemy więc zakwalifikować jako wiersz intonacyjno - zdaniowy..

Zakończenia wersów, tzw. klauzule są uwydatnione za pomocą rymów.

"Bogurodzica" nie ogranicza się tylko do modlitewnego charakteru, wykracza poza granice gatunku, skłania do refleksji na temat ludzkiej egzystencji.Budowa Bogurodzicy.. Pierwsza strofa zawiera trzy wersy, druga natomiast sześć.. Pieśń została podzielona na czternaście strof, nierównych pod względem ilości wersów.Bogurodzica jest przykładem charakterystycznego dla epoki średniowiecza wiersza intonacyjno-zdaniowego, bowiem każdy jej wers stanowi zdanie lub jego wyraźną część, koniec zdania pada zawsze na koniec wersu.. Problem autorstwa Bogurodzicy.. Autor Bogurodzicy pozostaje do dziś anonimowy.. Obie strofy kończy refren (łacińska eksklamacja: Kyrieleison).. Tekst składa się z 2 strof: pierwsza - z 3 wersów (nawiązuje do symboliki liczby trzy w Biblii, motywie deesis itd.. Bogurodzica zbudowana jest z regularnych cząstek, zawierających zbliżoną liczbę sylab, a cząstki rymują się ze sobą.Kunsztowność tych cząstek przejawia się w ich paralelizmie, czyli dużym .. "Bogurodzica" nie jest utworem regularnym stroficznie.. Nie można jednoznacznie określić czasu jej powstania, jednak najprawdopodobniej jej najstarsza część - dwie pierwsze zwrotki - pochodzi z przełomu XII i XIII wieku.. —————- II ZWROTKA —————- Twego dziela Krzciciela, bożycze Usłysz głosy, napełnij myśli człowiecze, Słysz modlitwę, jąż nosimy A dać raczy, jegoż prosimy, A na świecie zbożny pobyt, Po żywocie rajskim przebyt KyrieleisonBogurodzica jest wierszem zdaniowo -rymowym..

Dodatkowo tekst rytmizują rymujące się przedostatnie wyrazy dwóch pierwszych wersów.

Tekst składa się z 2 strof: pierwsza - z 3 wersów (nawiązuje do symboliki liczby trzy w Biblii, motywie deesis itd.. W wypadkach omawianej pieśni jest to szczególnie widoczne ze względu na występowanie krótkich zdań rozkazujących oraz oznajmujących, a także wyrażnej dwudzielności wersów (np. Bogurodzica dziewica / Bogiem sławiena Maryja).80% 15 głosów "Bogurodzica" to najstarsza zachowana pieśń polska.. "Bogurodzica" nie ogranicza się tylko do modlitewnego charakteru, wykracza poza granice gatunku, skłania do refleksji na temat ludzkiej egzystencji.Bogurodzica - analiza utworu.. "Bogurodzica" jest pieśnią nierówną stylistycznie, co wynika z tego, iż była ona, w związku z dużą popularnością, ciągle rozbudowywana przez różnych autorów i w różnych stuleciach.Bogurodzica - ta, która zrodziła Boga; sławiena - sławiona, wielbiona; Gospodzin - pan, Bóg; zwolena - ciesząca się niezwykłym uznaniem, wybrana, mająca cześć; zyszczy - pozyskaj, zjednaj, jąż - którą; · archaizmy fleksyjne (formy o przestarzałej odmianie gramatycznej), np. Bogurodzica, dzewica, Maryja - forma współczesna - Bogurodzico, dziewico, Maryjo - wołacz liczby poj.. Pierwsza strofa składa się z 3 wersów, druga z 6 (2x3), a czwórkę - symbol męstwa, sprawiedliwości, roztropności, umiarkowania - tworzą: Bóg, Maryja, Jan Chrzciciel i Chrystus.. Wśród wielu prac poświęconych ustaleniu autorstwa tekstumożna wyróżnić dwie tendencje: wskazywanie prawdopodobnego autora lub środowiska, w którym mógł powstać utwór.W treści Bogurodzicy spotykamy paralelizmy: Treściowe - polega to na powtarzaniu się dwóch kolejnych członów tej samej treści - prośby Składniowe - w obu członach treściowych występuje schemat: apostrofa + zdanie(a) rozkazujące.. Nauczyciel dzieli klasę na pięć zespołów badawczych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt