Ustawa o gospodarce komunalnej gofin

Pobierz

Ustawa z dnia 6 listopada 1992 r. o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym.. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity ustawy nie obejmuje: 1) odnośnika nr 1 oraz art. 155-158 i art. 166 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2320), które stanowią: " 1) Niniejsza .Nr 171, poz. 1397, z późn.. 3. Kompetencje ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, określone w art. 2 pkt 5 oraz art. 18 ust.. z o.o., Gorzów Wlkp.. zm. 7)) art. 8 otrzymuje brzmienie: "Art. Do pracowników komunalnych zakładów budżetowych stosuje się przepisy o pracownikach samorządowych, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej.. ".Podział rodzajowy i zasady klasyfikacji środków trwałych, dodatek do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 3, Wydawnictwo Podatkowe Gofin Sp.. - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Ucz się efektywniej rozwiązując test Obserwuj akt Dział I.. 2.USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Tekst pierwotny DZIAŁ I Zasady finansów publicznych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.. Zasady finansów publicznych Rozdział 1.. Zadania gmin Art. 3.Ustawa o samorządzie gminnym, Ustawa o gospodarce komunalnej, Ustawa o finansach publicznych 2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01-01-2019 - 31-12-2019 3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne NIE 4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)Prezentacja - Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami - BDO (PDF 0.9 MB) Webinarium dla Urzędów Gmin z zakresu przygotowania Sprawozdania wójta, burmistrza lub prezydenta miasta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.Wn-U-G Wniosek osoby niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne ..

6 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, z późn.

Ustawa o gospodarce komunalnej, Ustawa o finansach publicznych 2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01-01-2020 - 31-12-2020Jan 1, 2021oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 14 kwietnia 2021 r. 2.. Przepisy ogólne Art. 1.. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień .Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - .. Zakres przedmiotowy ustawy Ustawa określa: 1)ponosi opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, począwszy od miesiąca, w którym ta uchwała weszła w życie - w stosunku do odpadów komunalnych wytworzonych na nieruchomościach zabudowanych budynkami wielolokalowymi, z wyłączeniem odpadów komunalnych wytworzonych w lokalach objętych tą uchwałą.. zm.) oraz art. 10a ust.. [Zakres przedmiotowy] Ustawa określa: 1) zakres i zasady działania oraz organizację jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych;Dz.U.2021.0.305 t.j.. Przepisy ogólne Art. 1.. Wspólnota samorządowa 1.. Rozdział 2.. Mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową..

Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej - przepisy.gofin.pl Finanse publiczne - Samorząd terytorialny - Ustawa z dnia 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt