Odpowiedzi na zapytania radnych

Pobierz

Zapytania mieszkańców.. Na dzień 30 grudnia było 11 interpelacji i zapytańbez odpowiedzi mimo upływu terminu.. Protokoły z posiedzeń Zarządu .Odpowiedź na interpelację radnej Alicji Piszczałki nr AP/01/2019 odpowiedż na interpelację ORII.0003.1.2019.pdf Interpelacja radnego Tomasza Krystoska w sprawie stanu oznakowania przy drogach gminnych i powiatowych interpelacja Nr OR.II.0003.2.2019 z 14.01.2019 r.pdf Odpowiedź na interpelację radnego Tomasza Krystoska nr TK/01/20199.. Zamknięcie IX sesji Rady Powiatu Chojnickiego.. Tytuł przelewu: "Cel darowizny: pomoc dla .Odpowiedź na zapytanie Radnej Anny Bernatowicz - Sobiech (PDF) Interpelacja Radnego Roberta Dudy - Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego (PDF) Odpowiedź na interpelację Radnego Roberta Dudy - Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego (PDF) Interpelacja Radnego Roberta Dudy z dnia 03.06.2019 (PDF)Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych Rady Powiatu ZARZĄDZENIA STAROSTY PRUDNICKIEGO Kluby Radnych Zaproszenia do debaty STAROSTWO POWIATOWE Informacje kontaktowe Struktura organizacyjna Starosta Wicestarosta Archiwum Zakładowe Starostwa Powiatowego w Prudniku Rejestry prowadzone w Starostwie Powiatowym w PrudnikuOct 27, 2021Interpelacje i zapytania radnych.. Wnioski jednostek pomocniczych.. Zostało uruchomione konto bankowe "Pomoc dla uchodźców z Ukrainy": 65 ..

Odpowiedzi na zapytania radnych.

Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy, zapytanie natomiast składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania .May 2, 2022Mimo że ustawa o samorządzie gminnym zobowiązuje burmistrza do odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych w terminie 14 dni, nie zawsze ten obowiązek traktowany jest poważnie.. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w sprawach dotyczących gminy Radni mogą kierować interpelacje i zapytania do Prezydenta Miasta Krakowa.. Komisje Rady Powiatu.. Porz ądek obrad sesji został przez radnych przyj ęty.. Na uwagę zasługuje także to, że prawodawca nie wprowadził żadnej sankcji prawnej za niedotrzymanie 14-dniowego terminu na udzielenie odpowiedzi.Z odpowiedzi na zapytania radnych 10/02/2018 Małgorzata Kaptur komentarzy 7 Rada Miejska w Mosinie, wnioski radnych Rady Miejskiej w Mosinie Radny Łukasz Kasprowicz pytał o śmieciarki w ZUK i PUK oraz o koszty ich remontów i napraw ( 2016 - 125 654 zł, 2017 r. 198 235 zł) więcej TUTAJ śmieciarki z żółtą kropką PUK wynajmował od ZUK.Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad, Przewodniczący Rady powiedział: "Zanim przystąpimy do odpowiedzi, chciałbym przekazać pewne ustalenia z komisji, które miały miejsce, a myślę, Ŝe są waŜkie w przededniu naszej debaty budŜetowej.Aug 31, 2021Jul 6, 2021mycia i zdezynfekowania pojemników na odpady: zapytanie: odpowiedź: : 01.07.2014: Lucyna Nowak: stanu dróg gruntowych na terenie gminy Międzyrzecz, które są zaorywane przez rolników: ..

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Przepisy ustawy samorządowej i ustawy o dostępie do informacji publicznej nie pozostają ze sobą w sprzeczności, lecz wzajemnie się .Interpelacje i zapytania Radnych: 1) Radny Czesław Kuc skierował pytanie do pana Wójta: czy będzie wykonana droga "Dyrlówka" biegnąca od drogi gminnej w.. 2) Radny Paweł Leśniak 3) Radny Marek Golonka zadał pytania w sprawie: 4) Radny Paweł Ptaszek zgłosił prośbę o: 5) Radny Jan Jamróz .. Kompetencje.. Obecnie przepisy w tym zakresie dopuszczają tylko odpowiedź pisemną w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia interpelacji lub zapytania radnego.. zarząd powiatu: Skład Zarządu Powiatu .. Radny otrzymał odpowiedź po 39 dniachMay 25, 2022May 18, 20228.. Przejdź do treści.. Otwieraj ąc obrady sesji Przewodnicz ący Rady Gminy stwierdził, i ż bierze w niej udział 14 radnych, tj.93,33 % ustawowego składu Rady.. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin.. Protokoły z posiedzeń Rady .. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje, wnioski oraz zapytania.. Debata nad Raportem o stanie miasta Zgierza za rok 2021: .. Prezydenta Miasta Zgierza, b) wystąpienia mieszkańców, c) wystąpienia radnych, d) wystąpienia w imieniu Klubów .§ Ustawa o Radnych (odpowiedzi: 1) Witam, mam mały problem i potrzebuję aby ktoś mnie nakierował gdzie mogę szukać..

Wnioski i oświadczenia radnych.

Imienne wykazy głosowań radnych.. Transmisje sesji Rady Powiatu.. Zako ńczenie obrad.. Strona główna; Mapa Biuletynu; .. Otóż są wyznaczone ich dyżury na których.Treść odpowiedzi na interpelację Zapytanie Radnego Zbigniewa Rodka w sprawie: 1. planowanej zmiany na stanowisku sekretarza powiatu 2. sposobu przekazywania odpowiedzi na interpelacje radnych Treść zapytania Treść odpowiedzi na zapytanie Zapytanie Radnego Zbigniewa Rodka w sprawie:Na podstawie art. 24 ust..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt