Regulamin oceniania pracowników samorządowych w szkole

Pobierz

Bezpośredni przełożony jest zobowiązany do dokonywania w formie pisemnej okresowych ocen pracowników podlegających ocenie.. O częstotliwości przeprowadzania oceny pracownika decyduje bezpośredni przełożony z zachowaniem zasad wskazanych w § 3 pkt.. Regulamin przeprowadzania okresowych ocen pracowników samorządowych określa sposób i tryb dokonywania oceny pracowników Zespołu Szkół Mechaniczno -Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kaliszu z dnia 05.01.2009 r. Regulamin dokonywania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Rozdział I Postanowienia ogólne § 1 Ilekroć jest mowa o: 1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikachZasady oceniania pracowników samorządowych zostały sprecyzowane w art. 27 i 28 ustawy z 21 listopada 2008 roku.. Malego Powstaóca w Zqbkach Kryteria okresowej oceny pracowników samorzQdowych zatrudnionych na stanowiskach urzçdniczych w Szkole Podstawowej Nr 3 im.. Regulamin dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Szkole Podstawowej nr 1 w Lublini Podmiot udostępniający informację: Szkoła Podstawowa nr 1 im.. Ocena dokonywana jest w formie pisemnej za pomocą arkusza oceny, którego wzór określa załącznik Nr 2 do Regulaminu..

4 ustawy o pracownikach samorządowych).

2.Zalqcznik Nr I do Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny pracowników samorzqdowych zatrudnionych na stanowlskach urzçdniczych w Szkole Podstawowej Nr 3 irn.. Pozostało jeszcze 85 % treściOcena okresowa pracownika samorządowego jest zawsze sporządzana na piśmie.. nr 223poz.1458 z .z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U.. Protokół zawiera w szczególności: 1) imię i nazwisko egzaminowanego pracownika, 2) nazwę komórki organizacyjnej Szkoły i stanowisko pracy egzaminowanego pracownika, 3) datę przeprowadzonego egzaminu, 4) skład Komisji, 5) wyniki poszczególnych części egzaminu.. nr 55, poz. 361).System oceniania zachowania 1 REGULAMIN OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIE ZACHOWANIA Skala ocen zachowania i sposób ich zapisywania w dzienniku Szkoła podstawowa, klasy 1 - 3 1.. ZAPAMIĘTAJ!. Szkoła Przedszkole Nadzor-pedagogiczny.pl Zarządzanie kadrą Dokumenty Dokumentacja kadrowa Regulamin przeprowadzania oceny okresowej pracowników samorządowychNr 3 do Regulaminu).. Czesława Miłosza w Rybniku na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne § 1 Przedmiot regulaminu 1.. Stanisława Staszica w Opolu na stanowisku urzędniczym i urzędniczym kierowniczym oceniany jest na podstawie wskazanych w załączniku nr 1 do Regulaminu 12 kryteriów oceniania, odrębnych dla każdego stanowiska..

... Podsumowanie I i rozpoczęcie II półrocza w szkole.

Pozostało jeszcze 92 % treści Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.pracowników samorządowych zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 36 im.. Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna Kategoria: Kontrola zarządcza w pigułce Ostatnia aktualizacja: 16 Wrzesień 2016w Zespole Szkół Mechaniczno - Energetycznych im.. Jeśli zmieni się bezpośredni przełożony ocenianego w czasie, który obejmuje ocenę, kryteria oceny pozostają bez zmian.. Ustawodawca określił wymóg dokonywania ocen nie rzadziej niż raz na 2 lata i - czego wcześniej nie było - nie częściej niż raz na 6 miesięcy.. Sprawozdawczość, kontrola .Kryteria ocen i skala ocen § 7.. Ocena dokonywana jest w formie pisemnej przy pomocy arkusza oceny, którego wzór określa załącznik nr 1 do regulaminu.. z 2009 r. Nr 50, poz. 398 z późn.. Postanowienia wstępne § 1.. 5.w Szkole Podstawowej w Trzebiczu .. Ocena dokonywana jest w formie pisemnej przy pomocy arkusza oceny.. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie Odpowiedzialny za treść informacji: Iwona PańpuchOcenie podlegają pracownicy zatrudnieni w Szkole na stanowiskach urzędniczych, kierowniczych stanowiskach urzędniczych co najmniej raz na dwa lata, nie częściej niż raz na 6 miesięcy od dokonania poprzedniej oceny..

Pobierz także przykład regulaminu oceny okresowej pracowników szkoły.

Oceny bieżące zachowania są ustalane w formie symboli określonych przez nauczyciela, oznaczających poziom i postępy w zachowaniu ucznia; 2.Późne przekazanie projektów regulaminów oceniania pracy nauczycieli, które nie pozwoli na zachowanie ustawowego terminu wejścia w życie rozporządzenia oraz marginalizacja roli samorządu w kwestii oceny pracy dyrektorów szkół to dwa problemy, na jakie w rozmowie z Portalem Samorządowym wskazali przedstawiciele strony związkowej i samorządowej w kwestii zmian dotyczących oceny .. Ocena pracowników zatrudnionych w Przedszkolu, których staż pracy nie przekracza 5 lat dokonywana jest co roku, zaś pozostałych pracowników co dwa lata.Sporządzoną ocenę bezpośredni przełożony niezwłocznie doręcza pracownikowi oraz dyrektorowi szkoły, w której pracownik jest zatrudniony (art. 27 ust.. W sposób bardziej szczegółowy został też określony tryb odwoławczy w przypadku oceny negatywnej.Zarządzenie dyrektora w sprawie regulaminu ocen pracowników samorządowych.. Pracownik samorządowy zatrudniony w Zespole Szkół Zawodowych im.. Dyrektor szkoły powiadamia pracownika o planowanej ocenie na co najmniej 5 dni przed terminem oceny.. § 6Wybrane kryteria powinny zostać zaznaczone w arkuszu oceny.. Oceniający sporządza arkusz oceny w dwóch egzemplarzach, z których pierwszy wpinaRegulamin dokonywania ocen okresowych pracowników samorządowych Poleć znajomemu Pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, podlega okresowej ocenie..

na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U.

Każde z 12 kryteriów .Wzór powiadomienia o terminie oceny stanowi załącznik Nr 1 do Regulaminu.. Do tego służy arkusz oceny, którego wzór zawiera załącznik nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z 13 marca 2007 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych (Dz.U.. Dz. U. z 2016 r. poz. 902, z 2017 r. poz. 60, 1930 z późn.. 3.h) aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły; sprawuje różnorodne funkcje np. w samorządzie uczniowskim, samorządzie klasowym, i) reprezentuje szkołę na zewnątrz (olimpiady, konkursy, zawody sportowe itp.), j) charakteryzuje się schludnym wyglądem z zachowaniem higieny osobistej.. USTALENIE TERMINU W arkuszu oceny powinny być zaznaczone nie tylko kryteria, ale też musi być wpisany termin sporządzenia oceny.§ 1 Pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, podlega okresowej ocenie kwalifikacyjnej, zwanej dalej "oceną".. ROZDZIAŁ 1.. Jeśli bezpośrednim przełożonym pracownika jest dyrektor szkoły, to on dokonuje oceny podwładnego.Sprawdź, jak powinna wyglądać ocena pracy pracowników samorządowych, z jaką częstotliwością powinno się jej dokonywać oraz co powinna zawierać.. Oceniający sporządza arkusz oceny w dwóch egzemplarzach, z których jeden dołącza się do akt osobowych pracownika, a drugi przekazuje ocenianemu.. Na podstawie art. 77 2 Kodeksu pracy ustala się regulamin wynagradzania określający warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń mających związek z pracą dla pracowników samorządowych Szkoły Podstawowej w Trzebiczu , zwany dalej regulaminem.Regulamin przeprowadzania okresowej oceny pracowników samorządowych określa sposób i tryb dokonywania ocen pracowników samorządowych.. Malego Powstaóca w Zqbkach2.. Oceny dokonuje Dyrektor szkoły.. Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować.. J. Nojiego w Drezdenku,Zapisz jako pdf"/> artykuł: Regulamin oceny okresowej pracowników samorządowych"/> Załączniki regulamin-dokonywania-ocen-okresowych-pracownikow-samorzadowych.pdf (224.28 KB)Regulamin przeprowadzania oceny okresowej pracowników samorządowych Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze.. zm.) oraz w niniejszym Regulaminie.. Ocenę dla nowego pracownika przeprowadza się w ciągu 6- ciu miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy.. § 2 Ilekroć w postanowieniach Regulaminu jest mowa o: 1) Szkole - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 2 im.. Postanowienia ogólne § 1 1.. Ocena pracownika samorządowego .21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt