Zaznacz dwie przyczyny trudnej sytuacji gospodarczej afryki

Pobierz

Jednak większość krajów afrykańskich się rozwija.. Zbyt duży udział usług w strukturze PKB.. Sahel to obszar przejściowy pomiędzy Saharą (na północy) i sawanną środkowej Afryki (na południu).. / 2 pkt)Jednak problemy ekonomiczne naszego państwa wynikały w znacznej mierze z czynników niezależnych od Polaków - ogromny wpływ na sytuację gospodarczą Polski miał "spadek" po zaborcach, zniszczenia wojenne, wojna celna z Niemcami (1925), wielki kryzys gospodarczy (1929), jak również złe stosunki polityczne z najsilniejszymi sąsiadami - ZSRR i Niemcami.IV Gospodarowanie i pustynnienie w strefie Sahelu.. Strefa Sahelu zalicza się do obszarów suchych, na których roczna suma opadów jest niska, a parowanie bezpośrednie i transpiracja roślin - wysokie.. 4.Wypisz trzy działania mające na celu ograniczenie głodu na świecie.. Obszary te wykorzystuje się gospodarczo, ale tamtejszy ekosystem jest niezwykle delikatny i podatny na zmiany.Można zatem uogólniając powiedzieć, że obecnie Afryka (jeśli nie cała to wiele państw na jej obszarze) znajduje się w fazie eksplozji demograficznej.. 5.Wymień pozytywne i negatywne skutki globalizacji.Dużą rolę dla rozwoju gospodarki a Afryce odegrało położenie bogactw naturalnych.. Problem głodu w Afryce- przykłady państwSep 22, 2021Afryka to trzeci co do wielkości kontynent na świecie i jeden z najbogatszych w zasoby mineralne..

Liczne1.Podaj trzy przyczyny słabego rozwoju gospodarczego Afryki.

Najczęstsze choroby tropikalne to: malaria, filarioza, bilharcjoza i śpiączka.. Położenie Sahelu.. Niedobór wykwalifikowanej kadry pracowniczej.. Jednym z powodów tego są liczne choroby.. Za umowne granice Sahelu przyjmuje się linie wyznaczające graniczne .Problemy wyżywienia ludności Afryki.. Jest to zjawisko zdecydowanie niekorzystne, zwłaszcza z punktu widzenia poziomu rozwoju gospodarczego oraz poziomu życia mieszkańców.. B. Kolonialna przeszłość kontynentu.. W sytuacji gdy mieszkańcy państw wysokorozwiniętych żyją dostatnio, w sytuacji ogromnego marnotrawienia żywności, dokonującego się często na naszych oczach, w sytuacji, gdy Stany Zjednoczone wydają miliony .4.. Ponad 250 milionów mieszkańców Afryki narażonych jest na tego typu choroby, w czym ponad jeden milionów noworodków i niemowląt.Do przyczyn trudnej sytuacji gospodarczej Afryki można zaliczyć między innymi: 1.. Całe afrykańskie rolnictwo wykazuje niski stopień mechanizacji oraz kultury rolnej, co powoduje, że najczęściej nie pokrywa ono podstawowych potrzeb..

Klimat Główny czynnik klimatotwórczy:24 Wskaż dwie przyczyny trudnej sytuacji gospodarczej Afryki.

Strefa Sahelu - formy gospodarowania a zasoby wodne.. Zbyt mała liczba osób zatrudnionych w rolnictwie.. RPA - Republika Południowej Afryki.Rolnictwo w Afryce - znacząca gałąź gospodarki, która ma znaczny udział w zatrudnieniu.. Afryka ma jednak bardzo korzystny agroklimat .PRZYCZYNY GŁODU W AFRYCE: _____ - kolonializm, który doprowadził do zmiany struktury użytkowania ziemi - zmiana produkcji rolnej : ziarno i olej palmowy, kakao, kawa _____ - Brak gruntów pod uprawę i niedostatek pieniędzy na zakup żywności _____ - przywłaszcznie olbrzymich połaci terenu wraz z surowcami naturalnymi przez europejski agresorów _____ - uwarunkowania polityczne i gospodarcze, a także polityka światowych mocarstw ( pozostanie pod wpływem państw kolonizatorskich .Feb 3, 2021W wyniku powstawania ryftu dochodzi do trzęsień ziemi i zjawisk wulkanicznych Budowa skalna Afryki ma pochodzenie prekambryjskie.. Spośród wszystkich problemów jakie nękają obecnie mieszkańców Ziemi chyba najbardziej hańbiącym jest głód i niedożywienie.. W okresie orogenezy hercyńskiej powstały Góry Przylądkowe, z kolei Atlas w orogenezie alpejskiej.. Kolejnymi czynnikami wpływającymi negatywnie na rozwój rolnictwa są słabe gleby.. Państwa średnio rozwinięte swoją gospodarkę opierają na ich wydobyciu, a słabo rozwinięte, na mało dochodowym rolnictwie, które nie jest dobrze zorganizowane..

Szacuje się, że ponad 50% populacji żyje w sytuacji ekstremalna poberty.

Ciągnie się na długości od wybrzeża Oceanu Atlantyckiego do wybrzeża Morza Czerwonego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt