Decyzja mon w sprawie terenów zamkniętych

Pobierz

2, 2a-d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r.§ 1.. 2019 r., poz.46)Nov 17, 2021W rozwiązaniu projektowym ujęto wykonanie opomiarowania dopływu wody do obiektów Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni przy ulicy Śmidowicza 69 działki 2098, 1622 obręb 0021.. PODSTAWA OPRACOWANIA • Dokumentacja archiwalna, • Wytyczne Inwestora,Jan 9, 2021Jul 29, 2021Jul 30, 2020Feb 16, 20211. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami i kierownikami urzędów centralnych określi, w drodze rozporządzenia, tereny zamknięte niezbędne dla obronności państwa, na których nadzoruje prace geodezyjne i kartograficzne.. geod., dla terenów zamkniętych, zamiast mapy zasadniczej, sporządza .Jul 12, 202114 czerwca 2005 r. zmieniającą decyzję w sprawie usta-lenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodo-wej (Dz. Urz.. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.Wykaz nieruchomości, które stanowią tereny zamknięte w resorcie obrony narodowej na podstawie Decyzji nr 38/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz.. poz. 321 oraz z 2015 r. poz. 34 i 204).. MON Nr 12, poz. 98), decyzją Nr 382/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 listopada 2005 r. zmieniającą decyzję w sprawie ustalenia terenów za-mkniętych w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz..

Duża część terenów kolejowych została uznana za tereny zamknięte.

Dokładna lokalizacja studni wodomierzowych na rysunku zagospodarowanie terenu S-1 i S -3.. MON Nr 22, poz. 207 .Dla przykładu decyzji ustalających tereny zamknięte podam m.in. decyzję Nr 217 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 17 października 2006 r. w sprawie ustalenia terenu zamkniętego, a także decyzję Nr 45 Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe .Jul 12, 2021 Minister Obrony Narodowej: 2019.03.15: Rodzaj aktu: Decyzja: Dokładny czas publikacji: 2019.03.15 12:36: Treść aktu: - Treść aktu - plik PDFJun 9, 2022Jun 8, 2022Mar 3, 2022Jul 28, 2021DECYZJA 181/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie trybu postępowania przy ustalaniu terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej Tekst pierwotny Na podstawie art. 4 ust.. Traci moc decyzja Nr 393/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 września 2014 r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz.. Minister Obrony Narodowej: A. Macierewicz 1) Zmiany tekstu jednolitego .Nr 240, poz. 2027 z późn.. poz. 25 i 126 oraz z 2017 r. poz. 33 i 160) otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej decyzji.. tereny zamknięte to tereny o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa, określone przez właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych..

Jun 8, 2022Mar 3, 2022Decyzja Nr 38/MON z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej.

Zgodnie z art. 4 ust.. Czy teren kolejowy to teren zamknięty?. W związku z powszechnym występowaniem torów kolejowych na terenie całego kraju, w .§ 1.. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt