Rodzaje struktur logistycznych

Pobierz

Wojska lądowe stanowią trzon Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.Wyróżniamy sześć podstawowych procesów logistycznych zachodzących w firmie: Transport.. Na całokształt infrastruktury procesów logistycznych składaj ą si ę nast ępuj ące środkiZ powyższej definicji wynika, że system logistyczny funkcjonuje w trzech płaszczyznach (strukturach): • przestrzenna (łączy elementy systemu i przepływ strumieni), • organizacyjna (organizuje elementy systemu), • informacyjna (przejawia się w przepływie strumieni finansowych i informacji).. Spójrzmy na ogólno dostępny przykład Zalando.. Rozpatrując szeroko rozumianą logistykę jako dziedzinę naukowo-badawcza należy skupić się na dwóch zagadnieniach.. Centra logistyczne spełniają trzy rodzaje funkcji: - funkcje logistyczne - funkcje pomocnicze - funkcje dodatkowe Większość centrów logistycznych umożliwia działanie i świadczy usługi wszystkim zainteresowanym nadawcom i odbiorcom na zasadzie wolnorynkowej.Logistyka w sensie strukturalnym obejmuje obieg informacji oraz towarów (rys. 1).. NatomiastJest to próba stworzenia swego rodzaju konglomeratu, tzn. zebrania rozmaitych nauk szczegółowych w ramach dziedziny, której czynnikiem rozpoznawczym jest .. Istnieją zatem bezpośrednie systemy logistyczne.Łańcuchy logistyczne jako łańcuchy dostaw, różnią się między sobą poziomem złożoności i strukturą (np. równoległa, szeregowa, rozgałęziona), jednakże możemy wyróżnić cztery podstawowe typy ogniw każdego łańcucha logistycznego: ogniwo pozyskania surowców - źródło wydobycia surowców;Podział centrów logistycznych ze względu na typ struktury przestrzennej: centrum logistyczne jednoczłonowe (scentralizowane, skupione, ześrodkowane) - wszystkie elementy rzeczowe centrum logistycznego (tj. budowle magazynowe, budynki biurowe oraz terminale przeładunkowe) zgromadzone są na jednym, ograniczonym terytorialnie obszarze.27) Wszystkie procesy logistyczne zebrane ze sobą tworzą system logistyczny, czyli "zbiór takich podsystemów, jak: zaopatrzenie, produkcja, transport i magazynowanie, zbyt, wraz z relacjami pomiędzy podsystemami i między ich własnościami, ze stałą dążnością do wzrostu stopnia zorganizowania systemu" (Gołembiewska E..

Kształtowanie struktury zapasów.

Klasyfikacja i Rodzaje magazynów w logistyce.. Dwie najważniejsze z cech systemu logistycznego to:Rodzaje systemów logistycznych Aby uprościć mechanizm zarządzania przepływami materiałów, cały proces dzieli się na kilka komponentów.. Struktura systemu logistycznego wynikająca z procesowego ujęcia logistyki konkretnych realizacji tego asortymentu, które trzeba wyprodukować, a wcześniejMogę więc tylko na bazie swojego doświadczenia stwierdzić, że logistyka eCommerce bywa znacząco droższa.. Źródło: Opracowanie własne Source: author's own elaborationRodzaje Projektów Logistycznych - ID:5df3edee8ee7b.. Determinuje ona konkretne warunki pracy oraz zwi¹zane z nimi zagro¿enia.. 2005 s. 47)logistyczne takie jak centra logistyczne, terminale przeładunkowe, itp.).. W ramach tego podziału wyróżnia się logistykę: wewnętrzną,Rodzaje logistyki Ze względu na obszar i zasięg oddziaływania logistyka została podzielona na kilka rodzajów: mikrologistyka - skupia w sobie obszar tylko jednego przedsiębiorstwa, mezologistyka, obejmująca obszar pojedynczego działu gospodarki, makrologistyka - skupia obszar całej gospodarki krajowej, eurologistyka - skupia obszar całej Europy,Centrum Logistyczne jest to wysoce wyspecjalizowana struktura organizacyjna, która funkcjonuje na określonym obszarze, zrzeszając podmioty pełniące konkretne role w łańcuchu dostaw - jego infrastruktura pozwala na swobodne wykonywanie wszelkich czynności związanych z transportem, logistyką, magazynowaniem i dystrybucją towarów, zarówno w tranzycie krajowym, jak i międzynarodowym.Mikrologistykę - odnosi się do procesów logistycznych w obrębie jednego przedsiębiorstwa..

W rezultacie istnieją różne rodzaje systemów logistycznych.

Logistyczna obsługa klienta.. Rys. 1.. Zgodnie z opublikowanym przez firmę w 2019 Investors Factbook koszty logistyki tego lidera eCommerce wynosiły 23% do 28% obrotu.. Klasyfikacja jest dość obszerna.. Magazynowanie (intralogistyka magazynowa).. Gospodarka opakowaniami.Poszczególne centra logistyczne różnią się między sobą ilością oraz rodzajami obiektów.. Logistyka ta zajmuje się realizacją różnorodnych czynności o charakterze: ekonomicznym, technicznym i administracyjnym.. W klejnych latach jeszcze wzrosły.Przyjmuje się więc, iż istnieje jeden rodzaj logistyki w zakresie której można wyróżnić pięć obszarów: czynność planowania, kierowania, kontrolowania oraz organizowania, procesy fizyczne obiegu towarów oraz dóbr, systemy zintegrowane, informacyjne uwarunkowania wszelkich procesów fizycznych, aspekt optymalizacji realizowanych celów i działań.Podział systemów logistycznych(I): Systemy logistyczne Kryterium instytucjo- nalne system makrolo- gistyczny system metalo- gistyczny system mikrolo- gistyczny Fazy przepływówzaopatrzenie produkcja dystrybucja Kryterium funkcjonalne system kształtowani a zapasów system trans- portowy system magazyn- nowy system realizacji zamówieńQFD (QualityFunction Deployment) - rozwinięcie funkcji jakości ("dom jakości") SCADA(Supervisory Control and Data Acquisition) - system do zbierania danych z produkcji i ich wizualizacji..

System logistyczny - definicja, struktura, cechy, przykłady.

SCC (Supply Chain Costing) - rachunek kosztów łańcucha dostaw.Wyróżnia się trzy poziomy (aspekty) informacji: - synktatyczny, w którym na plan pierwszy wysuwa się relacje znaków (ich ciągów) do innych znaków (ich ciągów) i ich strukturalne własności, ze szczególnym uwzględnieniem możliwie niezawodnego kodowania; - semantyczny, który dodatkowo obejmuje również znaczenie znaków, przez co kombinacje znaków określonego rodzaju stają się wiadomościami oraz - pragmatyczny, biorący pod uwagę rodzaj i sposób wykorzystania znaków .Charakterystyczn ą cech ą systemów logistycznych jest zaz ębianie si ę procesów ruchu i składowania.. Eurologistykę - obejmuje logistykę na terenie całego kontynentu europejskiego.Podział systemu logistycznego.. opracowywanie zamówień; zarządzanie zapasami; zarządzanie przepływem materiałów; transport; magazynowanie; pakowanie; komunikacja; zarządzanie logistyką; Cechy systemu logistycznego.. Makrologistykę - obejmuje procesy logistyczne zachodzące w ramach jednego państwa.. Typ i konstrukcja, pełniona funkcja, rodzaje produktów, stopień zmechanizowania magazynu .. a ich główne zadanie — zmiana struktury przepływu materiałów; .. ale pełne wdrożenie jest nadal opłacalne tylko dla gigantów logistycznych, takich jak Amazon.łańcucha logistycznego, w którym wiąże się to z optymalizacją kosztów całkowitych; •miejsce składowania, ilość oraz rodzaj zapasów powinny umożliwiać pełną synchronizację popytu z podażą; •aktualny i przewidywany poziom, koszty oraz tempo przepływu zapasów powinny być znane wszystkim podmiotom w systemie logistycznym.Funkcjonowanie zarz¹dzania logistycznego uzale¿nione jest z kolei od rodzaju infrastruktury zarz¹dzania logistycznego (rodzaju infrastruktury i suprastruktury - pojêcia te wyjaniono w dalszej czêci tekstu), wystêpuj¹cych w danym rodowisku pracy..

Mezologistykę - dotyczy procesów logistycznych w jednym dziale gospodarki.

Zasilanie stanowisk pracy (intralogistyka produkcji).. Pierwsze odnosi się do przedmiotu badań.. Przedmiotem badań są systemy logistyczne, zwane łańcuchami logistycznymi lub łańcuchami magazynowo-transportowymi.Wcześniej przedstawiliśmy podział logistyki ze względu na jej funkcję w ramach przedsiębiorstwa lub w grupie współpracujących podmiotów gospodarczych w łańcuchach dostaw.. Struktura organizacyjna analizowanego przedsiębiorstwa motoryzacyjnego przedstawiona została na rys. 2.3.. Logistyka bywa jednak również klasyfikowana ze względu na zasięg jej oddziaływania.. Struktura systemu logistycznego Table 2.2.W skład Sił Zbrojnych RP wchodzi 5 rodzajów wojsk: wojska lądowe, siły powietrzne, marynarka wojenna, wojska specjalne i wojska obrony terytorialnej.. W niniejszymDrugą metodę zarządzania logistycznego, polegającą na wyodrębnieniu logistyki w strukturze organizacyjnej przedstawia rysunek nr..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt