Tygodniowy plan pracy pedagoga szkolnego

Pobierz

W ROKU SZKOLNYM 201 8 /201 9 .. TYGODNIOWY PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO.. 032 24 10 362 w.13 e-mail: LIBRUS Synergia.. Wtorek roda .Jednakże nauczyciel-pedagog zatrudniony w szkole w niepełnym wymiarze czasu pracy, nie może uzupełnić przewidzianego dla pedagoga wymiaru czasu pracy (tzw. pensum) godzinami pracy wykonywanej na innym stanowisku (np. na stanowisku nauczyciela przedmiotu).. Podstawowy dokument przeznaczony do rejestrowania codziennej pracy już od pierwszego dnia nowego roku szkolnego.. GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO.. Nie masz uprawnień do przeglądania tej strony.Tygodniowy plan pracy wychowawcy świetlicy szkolnej Zespołu Szkół w Rudzie - Hucie na rok szkolny 2016/17 ZADANIA OPIS REALIZACJI ZADAŃ TERMIN REALIZACJI UWAGI O REALIZACJI Organizacja pracy świetlicy szkolnej Integracja w grupach Misia Uszatka,I Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego;Sprawdź aktualny plan lekcji.. ROK SZKOLNY 2018 .Choć przepisy Karty Nauczyciela określają pensum w wymiarze tygodniowym i stanowią o jego rozliczaniu w okresach tygodniowych (co wskazuje, że w każdym tygodniu nauczyciele powinni mieć tyle samo godzin), to przewidują zróżnicowane liczby godzin w poszczególnych tygodniach w przypadku nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć w pewnych okresach roku szkolnego nie wyczerpuje .Pedagog; Biblioteka; Świetlica; Oddział przedszkolny; Z ŻYCIA PRZEDSZKOLA; Dokumenty szkolne; Kronika szkoły; Bezpieczna szkoła; NAUCZANIE ZDALNE; ROZBUDOWA SZKOŁY; Egzamin ósmoklasisty; 6 września 2020 Możliwość komentowania TYGODNIOWY PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ została wyłączona Aktualności..

Plan pracy pedagoga szkolnego.

Brak dostępu!. Ale jak co roku, ważne jest przygotowanie odpowiedniej dokumentacji.. 3. czwartek - 8.15 - 14.40. .. a które winien on realizować poza godzinami tygodniowego pensum: .PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO Plan pracy pedagoga sporządzono w oparciu o: • Szkolny Program Wychowawczy, • Szkolny Program Profilaktyki, • Ewaluację rocznej Realizacji PW, • Ewaluację rocznej realizacji PP, • Podsumowanie Nadzoru Pedagogicznego Dyrektora Szkoły • Wyniki badań ankietowych.. Pensum dydaktyczne nauczyciela przedmiotu i pensum pedagoga szkolnego nie podlegają .Jesteś tutaj: Strona główna » Pedagog szkolny » Plan pracy pedagoga » Roczny Plan Pracy Pedagoga Szkolnego w roku szkolnym 2018/2019 opracowany na postawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.PLAN PRACY PEDAGOGA SPECJALNEGO NA ROK SZKOLNY 2017/2018 I..

Godziny pracy logopedy: Dni tygodnia .

Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniówPlan pracy psychologa i pedagoga szkolnego na rok szkolny 2018/2019 powstał w oparciu o przepisy prawa oświatowego, obowiązujące dokumenty wewnątrzszkolne, kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2018/2019.. Poniedzia ek .. mgr Sylwii Walczak.. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U.. Środa - 10.05- 11.50.. Zaproponowane działania będą realizowane "na bieżąco" przez całypedagog szkolny logopeda świetlica szkolna Dni wolne psycholog szkolny biblioteka kalendarz roku szkolnego 2019/20 Plan zajęć w poszczególnych klasach Tygodniowy rozkład zajęć pedagog szkolny.. podstawowej im.. w roku szkolnym 2013/2014.. Dzień Pamiętnika Pamiętnik jest drogą, łączącą teraźniejszość z przeszłością.. Diagnoza środowiska wychowawczego szkoły 1 poznanie warunków życia i statutu społecznego, jak również sytuacji rodzinnej i zdrowotnej uczniów nowoprzyjętych /głównie pierwszoklasistów 2 uaktualnianie rejestru pozostałych uczniów Środki realizacji - ankieta dla rodziców klas I .ul..

ISSN 2081 - 6375 :: Strona główna ... plan pracy pedagoga szkolnego.

2013 nr 0 poz. 532 )SZCZEGÓŁOWY PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO WRZESIEŃ 1.. 1. Rozpoznawanie potrzeb, warunków życia i nauki uczniów klas pierwszych [analiza dokumentów, rozmowy indywidualne, wywiadyTYGODNIOWY PLAN PRACY PEDAGOGA/PSYCHOLOGA/LOGOPEDY Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Małgorzata Deja (pedagog) 815- Dorota Stankowska- Adamów ( pedagog) 815- 815- 13 05-14 45 Ewa Dopierała (psycholog) 8 7 15-1245 00-1445 Sylwia Waszczyk ( logopeda)VI.. PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO 2020/2021 LP.. SEKRETARIAT; BIBLIOTEKA SZKOLNA; ŚWIETLICA SZKOLNA; PEDAGOG SZKOLNY.. WTOREK RODA.. W dzienniku w miejscach do tego przeznaczonych należy zamieścić:PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO rok szkolny 2017/2018 ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN 1.. Jednym z głównych warunków skuteczności wszelkiego świadomego i celowego działania pedagoga szkolnego, zwłaszcza długotrwałego, trwającego przecież cały rok szkolny, jest właśnie planowanie.. Kontakt z instytucjami współpracującymi ze szkołą (PPP, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, GOPS ) 3.Niniejszy plan pracy wynika z zadań pedagoga szkolnego ujętych w rozporządzeniu MEN w sprawie zasad udzielania pomocy i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach, placówkach.Roczny plan pracy pedagoga szkolnego..

- indywidualne badania uczniów, - wywiady z rodzicami,tygodniowy plan pracy pedagoga szkolnego w szkole .

Przedstawiamy najważniejsze zadania pedagogów na ten rok szkolny oraz pomocny spis niezbędnej dokumentacji wraz ze wzorami!Praca pedagoga szkolnego : zadania i obowiązki, uregulowania prawne, pomoc materialna, pomoc psychologiczna, diagnoza,scenariusze zajęć, instytucje współpracujące.. 4. piĄtek - 10.05 - 11.50 pedagog szkolny dostĘpny jest w sali nr 5 (pawilon) lub .. rok szkolny 2019/20 .. Organizacja pracy nauczyciela-pedagoga szkolnego W celu realizacji zadao zawartych w punkcie I-V pedagog powinien: posiadad roczny plan pracy wynikający z niniejszych wytycznych, uwzględniający konkretne potrzeby opiekuoczo-wychowawcze swojej szkoły i środowiska,PROPOZYCJA .. PROCEDURA WYDAWANIA OPINII.. .Prowadzenie działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.. jana pawŁa ii w jamielniku .. Godz. PONIEDZIA EK.. w pokoju nauczycielskim.Rok szkolny 2018/2019 nie niesie ze sobą radykalnych zmian w zadaniach i dokumentowaniu pracy pedagoga szkolnego.. TYGODNIOWY PLAN PRACY ŚWIETLICY .Pedagog szkolny ½ etatu 12 godz. pensum tygodniowo Plan pracy pedagoga szkolnego .. Kontynuowanie pracy Koła Szkolnych Profilaktyków ( informacja, diagnoza, zbieranie informacji, interaktywna praca ankieterów, gazetka profilaktyczna, refleksja profilaktyczno - wychowawcza, itp. ).Praca pedagoga szkolnego : zadania i obowiązki, uregulowania prawne, pomoc materialna, pomoc psychologiczna, diagnoza,scenariusze zajęć, instytucje współpracujące 1. poniedziaŁek - 10.05- 10.50.. Na podstawie art. 37.7 RODO informujemy, że Inspektorem ochrony danych (IOD) jest Pan Zdzisław Korzuch, mail: Deklaracja dostępności SP nr 1 w ChorzowiePlan pracy pedagoga - dowiedz się, czy trzeba wprowadzić zmiany po wprowadzeniu przepisów o wykazie zajęć, sprawdź nowe przepisy Plan pracy pedagoga szkolnego - ePedagogika Rekomendowany przez PortalOświatowy.plPedagog jest w szkole po to, aby pomóc Ci zmierzy si z problemami.. ZADANIA SPOSÓB REALIZCJI TERMIN KLASA / TYP SZKOŁY OSOBY WSPOMAGAJĄCE 1. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.. Dla ucznia; Dla rodzica; Działania profilaktyczne; DOKUMENTY; SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE; WYDARZENIA SZKOLNE..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt