Karta charakterystyki alkohol etylowy 90

Pobierz

Zastosowanie: Skuteczny środek do odkażania i dezynfekcji.. Etanol jest środkiem powszechnie stosowanym w kosmetologii.. Identyfikacja substancji / mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa produktu: Alkohol etylowy roztwór 90%Alkohol etylowy roztwór 50- 55%: roztwór: Alkohol etylowy roztwór 55-75%: roztwór: Alkohol etylowy, roztwór 40-50%: roztwór: Alkohol etylowy, roztwór 75- 80%: roztwór: Alkohol etylowy, roztwór 80- 90%: roztwór: Alkohol etylowy, roztwór 90- 93%: roztwór: Alkohol etylowy, roztwór 94- 97%: roztwór: Alkohol etylowy, roztwór 97- 99%: Alkohol etylowy, roztwór 99- 99,9%: roztwór: Alkohol izobutylowyKARTA CHARAKTERYSTYKI ALKOHOL ETYLOWY (ETANOL) Data sporządzenia: 2002-09-19 Data aktualizacji: 2015-06-01 Wydanie: 5 SEKCJA 1.. Zastosowania odradzane: Brak dostępnych danych 1.3. zmianami .. Inne nazwy: Alkohol etylowy skażony ketonem metylowo - etylowym i benzoesanem denatonium.. Spożywaniu alkoholu towarzyszy złudne uczucie ciepła.79.90 zł (98.28 zł z VAT) Ilość.. indeksowy 603-002-00-5 Numer rejestracji (REACH) 01--xxxx Numer WE 200-578-6 Numer CAS 64-17-5 Wzór .Alkohol etylowy WE: 200-578-6 CAS: 64-17-5 Indeks: 603-002--5 Nr rej.. Etanol Zawartość: 90 % - 100 % CAS: Eye64-17-5 WE: 200-57-86 Numer indeksowy: 603-002-00-5 Flam.. Cena netto: 11,85 zł / szt. 12,80 zł / szt..

Karty charakterystyki.

Dezynfekt H to alkoholowy preparat do higienicznej dezynfekcji rąk .Znajdą tu Państwo linki do miejsc, z których można pobrać karty charakterystyki oferowanych przez nas odczynników chemicznych oraz gotowe pliki z kartami.. Ilość: szt.. Klasyfikacja według rozporządzenia (EC) Nr 1272/2008 [CLP/GHS] SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaninyZawartości min.. Alkohol etylowy o wysokich parametrach fizyko-chemicznych przeznaczony dla chemii gospodarczej, farb, lakierów i rozpuszczalników, przemysłu kosmetycznego, laboratoriów chemicznych, przemysłu chemicznego, chemii samochodowej, w tym również jako surowiec do produkcji płynów do spryskiwaczy.Alkohol spowalnia aktywność ośrodkowego układu nerwowego, przez co zażywający go ludzie odczuwają odprężenie, podwyższoną pewność siebie, mimo że ich mowa oraz koordynacja ruchów zostają zaburzone.. 64-17-5: Etylowy alkohol bezwodny 99,8%: 200-578-6 762.. Karta charakterystyki substancji chemicznej - etanol_90 Copyright 2004 Firma CHEMPUR - - - Page 1 of 8 Data utworzenia: 2004/08/01 Data aktualizacji: 2018/06/20 SEKCJA 1.. 1B, H350KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO DENATURIX ALKOHOL ETYLOWY SKA ŻONY Strona 2 z 7 Ostatnia aktualizacja 05.03.2015 r. DENATURIX ALKOHOL ETYLOWY SKA ŻONY 2 P243 - Przedsi ęwzi ąć środki ostro żno ści zapobiegaj ące statycznemu rozładowaniu..

90% alkoholu etylowego.

: (0-32) 287 20 52, (032) 767 88 91 fax: (0-32) 287 20 52, e-mail: Numer telefonu kontaktowego: Ganc Patrycja- 032382 49 01 wewn.22 (czynny od 7.00 do 15.00) etylowy o mocy pozornej 70% obj.. Doskonały do odtłuszczania, czyszczenia oraz jako rozpuszczalnik i rozcieńczalnik.. Ul. Kasprzaka 44/52 01-224 Warszawa +48 22 Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) Etanol ≥96 %, denaturowanyKarta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE Etanol ≥96 %, denaturowany .. 714.00 zł + VAT.. Numer katalogowy :396420113 Szczegółowe informacje dotyczące wpływu na stan zdrowia oraz ewentualnych objawów można znaleźć w sekcji 11.. 141-97-9Nazwa handlowa produktu: ALKOHOL ETYLOWY CAŁKOWICIE SKAŻONY 1.2.. ZASTOSOWANIE: - odtłuszczanie powierzchni - sporządzanie preparatów antyseptycznychAlkohol etylowy całkowicie skażony_GER Strona 3 z 12 Ponadto etanol zawiera również: Benzoesan denatonium (CAS: 3734-33-6): 0.001 - 0,002 % Pełne brzmienia zwrotów H oraz kodów zagrożeń podano w sekcji 16. całkowicie skażony benzoesanem denatonium oraz mieszaniną ketonów z dodatkiem salicylanu etylu zabarwiony błękitem metylenowym..

Alkohol etylowy 96% czda.

Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki:KARRTTA AKCHHAARRAKTTEERRYYSSTTYYKKII Alkohol etylowy odwodniony skażony Sporządzona na podstawie RozorządzeniaKomisji (UE) nr 2015/830 z dnia 28.05.2015r Data sporządzenia Data aktualizacji Luty 2018 r. Luty 2019 r. S e k c j a 1 .. Alkohole przemysłowe takie jak denaturat są niebezpieczna dla naszego zdrowia, dlatego zawsze należy zadbać o właściwe środki ochrony.Karta charakterystyki Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 Nazwa handlowa: Ethanol 99 % denaturedt with 1 % MEK (ciąg dalszy od strony 2) 45.0.6 · 4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia Zawroty głowy Odurzenie · 4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z .1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Przedsiębiorstwo: FIRMA CHEMPUR 41-940 Piekary Śląskie ul. Jana Lortza 70a tel.. Działanie toksyczne i inne szkodliwe działanie biologiczne na ustrój człowieka: substancja drażniąca, działa depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy.. : (0-32) 287 20 52, (032) 767 88 91 fax: (0-32) 287 20 52, e-mail: Numer telefonu kontaktowego: Wojtasiak Magda - 032382 49 01 wewn.22 (czynny od 7.00 do 15.00) produktu: Alkohol etylowy roztwór 96% Nr katalogowy: cz.d.a.. P233- Przechowywa ć pojemnik szczelnie zamkni ęty..

Inne zagro żenia:Etanol (alkohol) techniczny.

22029-36-3: Etylenodiaminy siarczan: 244-733-6 759.. Uwaga!. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIE SUBSTANCJ I ORAZ ZASTOSOWANIE ODRADZANE ZASTOSOWANIA ZIDENTYFIKOWANE Rozpuszczalniki i rozcie ńczalniki, środki przeciwdziałaj ąceEtylowy alkohol 96% CZDA:01--XXXX Odczynnik.. Numer katalogowy produktu niezbędny do wyszukania karty to numer bez pierwszych trzech cyfr i myślnika, np.: kod z oferty/faktury: 363-118851934-1L, kod, który należy wpisać w wyszukiwarkę: 118851934.LC50 (szczur, inhalacja) - 38400 mg/m 3 (10 h) LD50 (królik, skóra) > 20000 mg/kg.. Liq .NAZWA HANDLOWA/ INNE NAZWY Alkohol etylowy rektyfikowany zwykły o mocy minimum 96 % v/v ska żony, spirytus ska żony, etanol ska żony, etanol przemysłowy.. I d e n t y f i k a c j a s u b s t a n c j i , I d e n t y f i k a c j aEtylowy alkohol 96% CZDA:01--XXXX Odczynnik.. - 613964203 Typ produktu: ciecz 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane .. Karta charakterystyki substancji chemicznej - etanol_96 .Płyn wirusobójczy do dezynfekcji rąk na alkoholu do 70% Dezynfekt H 1l.. Płyn wirusobójczy do dezynfekcji rąk na alkoholu etylowym.. koronawirus.. IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa substancji : ALKOHOL ETYLOWY (ETANOL) Wzór chemiczny : C2H5OH Numer CAS : 64-17-5 Oznakowanie WE : 200-578-6KARTA CHARAKTERYSTYKI Na podstawie Rozp.. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: 1.2.1.. Klasyfikacja według rozporządzenia (EC) Nr 1272/2008 [CLP/GHS] SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaninySpirytus etylowy jest substancją całkowicie skażoną, dlatego przed jego użyciem należy zapoznać się z informacjami, które zawiera karta charakterystyki.. Karta charakterystyk: Alkohol etylowy roztwór 96% Rozwiń tabelę opcji Szczegóły produktu (Alkohol etylowy 99,8% czda .1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Przedsiębiorstwo: FIRMA CHEMPUR 41-940 Piekary Śląskie ul. Jana Lortza 70a tel.. Dostępność: w magazynie.. 333-18-6: Etylenodiaminy dichlorowodorek: 206-369-6 758.. Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20.05.2010 r. DARCHEM MOGILNO Alkohol etylowy Data wydania: 15.07.2019 Data aktualizacji: 11.02.2020 Strona/stron: 3/11 Następstwa połknięcia: Przepłukać usta.. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1.. Drogi wchłaniania: przez drogi oddechowe, z przewodu pokarmowego.DISINFECT ETANOL - Alkohol etylowy w czystej postaci, całkowicie skażony, wyprodukowany z najwyższej jakości surowca spełniającego wymogi norm UE.. SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach 3.1 Substancje Nazwa substancji Alkohol etylowy Nr.. Numer katalogowy :396420113 Szczegółowe informacje dotyczące wpływu na stan zdrowia oraz ewentualnych objawów można znaleźć w sekcji 11.. U osoby przytomnej wywołać wymioty lub wykonać płukanie żołądka.Eter tert-butylowo-etylowy: 211-309-7 756..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt