Jeśli kierunek drgań cząsteczek ośrodka jest zgodna z kierunkiem rozchodzenia się fali to fala jest

Pobierz

Fala dźwiękowa czyli akustyczna rozprzestrzenia się w różnych ośrodkach np. w powietrzu, wodzie lub szkle.rozchodzenia się fali, fale podłużne, w których kierunek drgań cząsteczek jest równoległy do kierunku rozchodzenia się fali.. Fale ciśnienia.. Fale dzielimy na podłużne i poprzeczne.. Interferencja fal polega na nakładaniu się fal.. Polega ona na przemieszczaniu się w ośrodku zagęszczeń i rozrzedzeń cząsteczek.. Fale mechaniczne poprzeczne nie mogą rozchodzić się w objętości ośrodków płynnych , gdyż te nie przenoszą sił ścinających, natomiast mogą rozchodzić się tylko w ciałach stałych .Fala podłużna - fala, w której drgania odbywają się w kierunku zgodnym z kierunkiem jej rozchodzenia się.. Przykładami fal mechanicznych są fale morskie, fale dźwiękowe, fale sejsmiczne.. Rozchodzenie się fal w przestrzeni najlepiej jest omówić na najprostszym przypadku.. b) Jaka jest długość fali morskiej, jeżeli łódka kołysząca się na wodzie wykonuje drgania o okresie 4 s, a szybkość rozcho-Notatka do zeszytu.. * fale kuliste - czoła fali są kulami, a promienie rozchodzą się ze źródła we wszystkich kierunkach.. W falach poprzecznych kierunek drgań jest prostopadły do kierunku rozchodzenia .Pierwszym typem jest fala podłużna - to taka fala, w której drgania zachodzą w kierunku zgodnym z kierunkiem jej rozchodzenia się..

b) podłużne - jeśli cząsteczki ośrodka drgają zgodnie z kierunkiem rozchodzenia się fali.

Ruch fali jest możliwy wtedy, gdy cząsteczki ośrodka mogą przekazywać drgania od jednej fali do następnych.. Fale mogą ulegać odbiciu, załamaniu, dyfrakcji i interferencji.. Fale mechaniczne mogą być falami podłużnymi, w których kierunek drgań jest zgodny z kierunkiem rozchodzenia się fali (np. fala dźwiękowa) lub poprzecznymi, gdzie kierunek drgań .Falą nazywamy zaburzenie ośrodka rozprzestrzeniające się z pewną prędkością bez przemieszczania się masy.. ; fala poprzeczna - fala, w której kierunek drgań cząstek ośrodka jest prostopadły do .Fala rozchodząca się w ośrodku sprężystym to fala sprężysta- zaburzenie jest odkształceniem niewielkiego obszaru ośrodka lub zagęszczeniem cząsteczek.. Należy więc przyjąć założenie, że mamy do czynienia z falą poprzeczna , która rozchodzi się wzdłuż naprężonego sznura .• Poprzeczne - gdy drgania odbywają się prostopadle do kierunku rozchodzenia się fali Przykładem fal poprzecznych jest dowolna fala elektromagnetyczna np. fale świetlne, fale radiowe.. Weź udział w ankiecie Jezeli kierunek drgan czasteczek ośrodka jest zgodny z kierunkiem rozchodzenia sie fali, to obserwujemy fale..

Fala podłużna to taka, że cząsteczki ośrodka drgają w kierunku zgodnym z kierunkiem rozchodzenia się fali.

W zależności od kierunku drgań cząsteczek w porównaniu z kierunkiem rozchodzenie się fali rozróżniamy: fale poprzeczne- kierunek drgań cząstek ośrodka jest prostopadły doFala mechaniczna - fala rozchodząca się w ośrodkach sprężystych poprzez rozprzestrzenianie się drgań tego ośrodka.. Jeżeli kierunek drgań.. fale poprzeczne - fale, w których kierunek drgań jest prostopadły do kierunku rozchodzenia się fali.. Fale podłużne - kierunek drgań jest zgodny z kierunkiem rozchodzenia się fali .Fale można podzielić na różne sposoby.. Wielkości charakteryzujące falę: a) amplituda (symbol A, jednostka metr) - jest to .b) podłużna­ kierunek drgań cząsteczek ośrodka jest zgodny z kierunkiem rozchodzącego się zaburzenia ( fali).. :] w [email protected]ł(a) 26.03.2011 o 13:49.. Na przykład fala dźwiękowa, świetlna (o ile rozchodzą się swobodnie w przestrzeni).. Jeden z nich to podział ze względu na kierunek drgań cząsteczek: -fale podłużne-cząsteczki drgają wzdłuż kierunku rozchodzenia się fali, np. fale dźwiękowe, -fale poprzeczne- mają prostopadły kierunek drgań do kierunku rozchodzenia się fali, np. fale morskie, fale elektromagnetyczne.Fala poprzeczna - fala, w której kierunek drgań cząstek ośrodka jest prostopadły do kierunku rozchodzenia się fali.. Jeżeli kierunek drgań cząsteczek ośrodka jest zgodny z kierunkiem rozchodzenia się fali to obserwujemy falęa) podłużnab)poprzeczną.Fala poprzeczna to taka fala, że cząsteczki ośrodka drgają w kierunku prostopadłym do kierunku rozchodzenia się fali..

Ze względu na zależność między kierunkiem drgań i kierunkiem rozchodzenia się fali.

Źródłem dźwięku jest ciało drgające.. Przykładem fali podłużnej jest fala dźwiękowa.. Fale poprzeczne.. WAŻNE!. Szybkość fal jest stała i charakterystyczna dla danych ośrodków sprężystych.Fala (czyli zaburzenie) rozchodzi się w ośrodku ruchem jednostajnym wzdłuż całego ośrodka, na dużej przestrzeni.. Innymi słowy, fala rozchodzi się w tym samym kierunku, w którym cząsteczki ośrodka ulegają drganiu.. Przykładem fali podłużnej jest fala dźwiękowa (akustyczna).. Dzięki dążeniu ośrodka sprężystego do stanu równowagi takie lokalne sprężenie powoduje rozprężenie w sąsiedztwie.Fala to zaburzenie rozchodzące się w ośrodku sprężystym.. Falą nazywamy rozchodzące się w ośrodku zaburzenie.. Rozróżniamy : -fale poprzeczne (kierunek drgań cząsteczek jest prostopadły do kierunku rozchodzenia się fali) - fale podłużne ( kierunek drgań cząsteczek jest zgodny z kierunkiem rozchodzenia się fali)Fala - zaburzenie ośrodka rozchodzące się w nim ze skończoną prędkością i niosące ze sobą energię.. Fala mechaniczna - zaburzenie ośrodka sprężystego.. fala podłużna - fala, w której drgania odbywają się w kierunku zgodnym z kierunkiem jej rozchodzenia się, np. fala dźwiękowa.. Wymaga ona sprężystości objętościowej ośrodka, a więc może rozchodzić się we wszystkich stanach skupienia..

W zależności od kierunku drgań cząstek (porcji cząsteczek) ośrodka w porównaniu z kierunkiem rozchodzenia ...Fale trójwymiarowe.

W fali podłużnej cząstki ośrodka drgają zgodnie z kierunkiem rozchodzenia się fali, zaś w poprzecznej kierunek drgań cząstek ośrodka jest prostopadły do kierunku rozchodzenia się fali.. Rozchodzą się na granicy ośrodków (np. na wodzie, czyli granicy ośrodków powietrze-woda).. 9.Fale akustyczne poniżej 20 Hz nazywamy infradźwiękamifale podłużne - fale, w których kierunek drgań jest zgodny z kierunkiem rozchodzenia się fali (drgania zachodzą równolegle do kierunku propagacji fali).. Fale podłużne.. Przykładem fali poprzecznej jest omawiana już fala powstająca w wężu gumowym.. Nie mogą one rozchodzić się w objętości ośrodków płynnych.. Czym są fale poprzeczne?. Wychylenia poruszających się elementów węża są zawsze prostopadłe do kierunku rozchodzenia się fali - fala rozchodzi .kierunek drgań cząsteczek ośrodka, w którym rozchodzi się fala, może być równoległy lub prostopadły do kierunku rozchodzenia się fali długość fali jest to droga jaką przebywa zaburzenie w czasie, gdy cząsteczka ośrodka wykona jedno pełne drganie częstotliwość fali równa jest częstotliwości drgań cząsteczek, w którym .a) poprzeczne - jeśli kierunek drgań cząsteczek ośrodka w którym rozchodzi się fala jest prostopadły do kierunku rozchodzenia się fali.. Zbiór punktów o takiej samej .Fale poprzeczne - kierunek drgań ośrodka jest prostopadły do kierunku rozchodzenia się fali.. Przykładem fal poprzecznych są fale elektromagnetyczne .. Jeśli w danym punkcie spotkają się grzbiety dwóch fal, to zwiększa się amplituda drgań - fale w tym punkcie ulegają wzmocnieniu.8.Jezeli kierunek drgań cząsteczek ośrodka jest zgodny z kierunkiem rozchodzenia się fali to obserwujemy fale podłużną.. Fala podłużna - rysunek schematyczny.. Przykładem fali poprzecznej jest fala .Fala podłużna to taka fala, że cząsteczki ośrodka drgają zgodnie z kierunkiem rozchodzenia się fali.. Ten typ reprezentuje np. fala dźwiękowa.. Nauka zajmująca się badaniem dźwięków to akustyka.poprzeczne - kierunek rozchodzenia się fal jest prostopadły do kierunku drgań cząsteczek ośrodka; podłużne - kierunek rozchodzenia się zaburzenia jest zgodny z kierunkiem drgań cząsteczek ośrodka.. Fale charakteryzujemy podając: długość fali - droga, jaką przebędzie fala w ciągu 1 okresu (odległość, np.: między dwoma .Wyróżnia się fale poprzeczne, w których kierunek drgania cząsteczek ośrodka rozchodzą się w kierunku prostopadłym do kierunku rozchodzenia się fali (np. fale elektromagnetyczne o zakresie częstotliwości od 10⁵ do 10²⁴ Hz) oraz fale podłużne, w których kierunek drgań cząsteczek ośrodka jest zgodny z kierunkiem rozchodzenia się fali (np. fale dźwiękowe o zakresie częstotliwości od 20 Hz do 20 kHz).Fale dźwiękowe należą do podłużnych fal mechanicznych .Ich propagacja polega na rozchodzeniu się drgań cząsteczek ośrodka wzdłuż prostej, która pokrywa się z kierunkiem rozchodzenia się fali.. Przykładem fali podłużnej jest fala dźwiękowa.. Źródłem fali jest ciało drgające, które przekazuje drgania cząsteczkom ośrodka..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt