Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej

Pobierz

Dane identyfi kacyjne płatnika/ dłużnika PESELGeneralnie osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej powinny otrzymać świadczenie z ZFŚS w wyższej wysokości.. Oświadczenie o osobach pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym i o dochodach.. oświadczenia w trakcie roku.korzyści materialnych, składam następujące oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej w celu korzystania ze świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych MOPR w Opolu (podstawa prawna art. 8 ust.. Dochody osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym Nazwisko i imię (dotyczy również dzieci) Stopień pokrewieństwa Wiek Miejsce zatrudnienia lub pobierania nauki Dochód w zł (netto) II.. Imię i Nazwisko Data urodzenia Stopień pokrewieństwa Miejsce pracy - nauki Wysokość dochodu netto w zł* Łączny dochód rodziny Średni dochód na osobę w rodzinieOświadczenie jest dokumentem w rozumieniu art. 245 Kodeksu postępowania cywilnego.. A A A; W celu ustalenia wysokości i przyznania świadczeń z ZFŚS pracodawca może żądać od beneficjenta przekazania jego danych osobowych w formie oświadczenia.. Wypełnij WIELKIMI LITERAMI 2.. POSIADANY MAJĄTEK (własny i współmałżonka) 1.. (imię i nazwisko) ……………………………………….. Miejsce zamieszkania/ dokładny adres Imiona rodziców II.. W przypadku zmiany mojej sytuacji życiowej, rodzinnej lub materialnej mającej wpływ na średni dochód lub pozostałe przysporzenia i wysokość dofinansowania lub refundacji wg zasad określonych w Regulaminie, POSIADANY MAJĄTEK (własny i współmałżonka) 1..

Adres zamieszkania .....Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej w roku ………….

Ja niżej podpisany zobowiązuję się na wezwanie Pracodawcy do dostarczenia dokumentów wymienionych przez Pracodawcę w wezwaniu w celu potwierdzenia mojej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej.OŚWIADCZENIE o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia/ uczennicy I.. Posiadane oszczędnościOŚWIADCZENIE O SYTUACJI MATERIALNEJ Imię i nazwisko .. Dochody osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym Nazwisko i imię (dotyczy również dzieci) Stopień pokrewieństwa Wiek Miejsce zatrudnienia lub pobierania nauki Dochód w zł (netto) II.. Częściowe wypełnienie oświadczenia skutkować będzie decyzją odmowną w zakresie udzielenia ulgi.. Dane identyfi kacyjne płatnika/ dłużnika PESELoŚwiadczenie studenta/doktornata o niezmienności sytuacji materialnej i rodzinnej (wypełnia student/doktorant, który pobierał stypendium socjalne w semestrze zimowym i jego sytuacja materialnaW przypadku, gdy konieczność wcześniejszego zbycia nieruchomości motywowana jest trudną sytuacją finansową - należy przedstawić dokumenty świadczące o sytuacji życiowej i materialnej Pani/Pana oraz osób pozostających z Panią/Panem we wspólnym gospodarstwie domowym (tj. odpowiednio np.: zaświadczenia o zarobkach; zaświadczenia o uzyskiwanych świadczeniach z ZUS-u, KRUS-u lub pomocy społecznej; zaświadczenia, że jest Pani/Pan bezrobotna/y; kopii opłaconych przez Panią .przez Pracodawcę w wezwaniu w celu potwierdzenia mojej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej..

Osoby zatrudnione w trakcie roku oświadczenie składają niezwłocznie (14 dni).

str. 1 z 11 OŚWIADCZENIE o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej podane w oświadczeniu informacje służą do oceny wniosku o odstąpienie od żądania zwrotuOŚWIADCZENIE O SYTUACJI OSOBISTEJ, RODZINNEJ, MAJĄTKOWEJ I MATERIALNEJ ERU Zakład Ubezpieczeń Społecznych w internecie - Strona 1 z 8 Instrukcja wypełniania Oświadczenie wypełnij, jeżeli starasz się o przyznanie rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.. W przypadku zmiany sytuacji rodzinnej i materialnej powodującej zmianę wysokości świadczeń przyznawanych z funduszu socjalnego, osoba uprawniona, ma prawo dokonania korekty ww.. W przypadku zmiany mojej sytuacji życiowej, rodzinnej lub materialnej mającej wpływa na średniOŚWIADCZENIE O SYTUACJI MATERIALNO-BYTOWEJ RODZINY Oświadczenie o sytuacji materialno-bytowej rodziny powinno zawierać aktualne informacje o członkach rodziny, ich sytuacji materialnej, zdrowotnej i majątkowej.. Aby potwierdzi ć dane do łącz dokumenty o Twojej sytuacji materialnej, zdrowotnej i rodzinnej (dokumenty potwierdzaj ące dochody, wydatki, zadłużenie, orzeczenia lekarskie oraz zaświadczenia o stanie zdrowia) oraz inne dokumenty, które potwierdzają okoliczności przywołane we wniosku.. Posiadane oszczędnościWzór oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania ze środków ZFŚS..

Do tego jednak konieczne jest uwzględnienie całościowej sytuacji materialno-bytowej uprawnionego.

1 ustawy z dnia 4 marca 1994r.. (stanowisko) ……………………………………….. zm. ):Oświadczenie jest dokumentem w rozumieniu art. 245 Kpc.. Za dochód uważa się sumę wszystkich miesięcznych przychodów (z roku poprzedniego) każdego członkaOŚWIADCZENIE O SYTUACJI RODZINNEJ, MATERIALNEJ I FINANSOWEJ Imię i nazwisko .. Załącznik nr 1 do podania OŚWIADCZENIE O SYTUACJI RODZINNEJ, MATERIALNEJ I FINANSOWEJ Imię i nazwisko.. Adres zamieszkania .Oświadczenie jest dokumentem w rozumieniu art. 245 Kodeksu postępowania cywilnego.. Adres zamieszkania.. OŚWIADCZENIE* o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać w roku kalendarzowym 2021 ze świadczeń finansowanych z ZFŚS Oświadczam, że w skład mojej rodziny/osób wspólnie zamieszkujących oraz wspólnie prowadzących gospodarstwo domowe (poz. 1 wnioskodawca) wchodzą następujące osoby:OŚWIADCZENIE o sytuacji rodzinnej i materialnej Oświadczam, że moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.. Powyższe oświadczenie składam świadomy/a skutków karno-prawnych za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy (art. 233 § 1, art. 271 § l i 3 Kodeksu karnego)..

Pola wyboru zaznacz znakiem X 3.Osoby zatrudnione w trakcie roku oświadczenie składają niezwłocznie.

Oświadczam,że w skład mojego gospodarstwa domowego wchodzą następujące osoby *OŚWIADCZENIE W SPRAWIE AKTUALNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ I RODZINNEJ PODATNIKA 2.. Struktura rodzinyOświadczenie jest dokumentem w rozumieniu art. 245 Kodeksu postępowania cywilnego.. Aby potwierdzi ć dane do łącz dokumenty o Twojej sytuacji materialnej, zdrowotnej i rodzinnej (dokumenty potwierdzaj ące dochody, wydatki, zadłużenie, orzeczenia lekarskie oraz zaświadczenia o stanie zdrowia) oraz inne dokumenty, które potwierdzają okoliczności przywołane we wniosku.. Rodzina moja składa sięOŚWIADCZENIE W SPRAWIE AKTUALNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ I RODZINNEJ PODATNIKA 2.. Powyższe oświadczenie składam świadomy skutków karno - prawnych za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy ( art. 233 i art. 271 § 1 i 3 kodeksu karnego) Ja niżej podpisany zobowiązuje się na wezwanie Pracodawcy do dostarczenia dokumentów wymienionych przez Pracodawcę wOświadczenie jest dokumentem w rozumieniu art.245 Kodeksu postępowania cywilnego.. Na podstawie art. 9 ust.. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych Dz.U.. Nazwisko i imię Rok urodzenia Stopień pokrewieństwa Roczny dochód brutto (zł)Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej kandydata nieobowiązkowy załącznik do wniosku w Programie Stypendialnym "zDolny Śląsk"- edycja XVIII 2018/2019 strona 2 O stypendium można ubiegać się tylko jeśli dochód w czerwcu 2018 w rodzinie kandydata w przeliczeniu na osobę nie jest wyższy niż 1575 zł brutto.1-PER-065 b -oświadczenie o stanie rodzinnym i maj ątkowym oraz sytuacji materialnej - od 01.05.2019r.. 2 lit. a RODO, w przypadku, w którym przetwarzanie ma na celu przeprowadzenie postępowania w związku z udzieleniem Pani/Panu pomocy materialnej, a dostarczone dane zawierają dane wrażliwe (w sytuacji, gdy trudna sytuacja materialna, życiowa, rodzinna jest spowodowana stanem zdrowia .4.. Imię i nazwisko ucznia/ uczennicy.. PESEL.. Powyższe oświadczenie składam świadomy(a)skutków karno-prawnych za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy (art. 233 i art. 271 § l i 3 Kodeksu karnego).4..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt