Podstawy prawne funkcjonowania samorządu terytorialnego

Pobierz

Art. 16 1.Ogół mieszkańców jednostek zasadniczego podziału terytorialnego stanowi z mocy prawa wspólnotę samorządową.. Decentralizacja 43 3.2.. Samorząd gminny 54 3.4.2.. Aktualne przepisy prawne określające istotę ustrojową samorządu terytorialnego są zbliżone z podstawowymi zasadami ustawodawstwa państw zachodnich.. Władze gminy 15 1.5.Podstawy prawne działania samorządu terytorialnego Podstawowe przepisy dotyczące samorządu terytorialnego znajdująsięw następującychustawach: 1) w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządziegminnym - poprzednio zatytułowanej"ustawao samorządzieterytorialnym", 2) w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzieDo zakresu działania samorządu terytorialnego należą sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, o ile nie są wyraźnie zastrzeżone do kompetencji władz państwowych.. Mieszkańcy mają zagwarantowane prawa do referendum lokalnego.Prawne podstawy tworzenia jednostek organizacyjnych przez samorządy Jednostki samorządu terytorialnego stanowią część władzy publicznej, czego konse- kwencją jest m.in. wynikający z art. 7 Konstytucji RP obowiązek działania na podstawie i w granicach prawa.. Organy stanowiące danej jednostce samorządowej mają formę uchwały.Art.. Tzw. ustrojowe ustawy samorządowe były relatywnie skutecznym narzędziem odtworzenia samorządu terytorialnego w Polsce, więc poprawność legislacyjna musiała zejść na plana) i e) rozporządzenia 2016/679 z prośbą o odniesienie się do ww..

Podstawy prawne funkcjonowania samorządu terytorialnego 43 3.1.

informacji na temat stosowanej przez Administratora praktyki rejestracji dźwięku w ramach systemu monitoringu, a w przypadku potwierdzenia, że działania takie mają miejsce, o wskazanie jednoznacznej podstawy prawnej upoważniającej Administratora do pozyskiwania ww .W art. 16 Konstytucji RP - oprócz przywoływanej już zasady, iż ogół mieszkańców jednostek zasadniczego podziału terytorialnego stanowi z mocy prawa wspólnotę samorządową - określono także, iż samorząd terytorialny uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej.. Administracji publicznej wolno działać tylko, gdy jest do tego upoważniona przez prawo (i przez to również zobowiązana do działania).Art.. Samorząd terytorialny wyposażony jest w osobowość prawną (art. 165 ust..

Podstawy prawne i organizacja samorządu terytorialnego.

Zadania gminy 11 1.4.. Konstytucji RP b.) w ratyfikowanej przez Polskę Europejskiej Karcie Samorządu Lokalnego c.). Podstawowe akty prawa miejscowego to statut będący podstawą prawną dla funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego.. Przysługującą mu w ramach ustaw istotną część zadań .2.6.. Z definicji wnioskujemy, że samorząd ten ma charakter powszechny, w tym sensie, że wynika z mocy prawa, jest obowiązkowy i związany z zamieszkiwaniem na .Gmina została uznana za podstawową jednostkę podziału terytorialnego kraju, zagwarantowano jej podmiotowość prawną i prawo własności.. Zwrócił na to uwagę Trybunał Konstytucyjny m.in. w postanowie- niu z 19.7.2004 r.Gruntowna reforma prawa o ustroju samorządu terytorialnego jest też okazją do dostosowania tej części prawa przedmiotowego do istotnych wymogów sztuki legislacji.. Samorząd powiatowy 55 3.4.3. .. Ustrój Samorządu Terytorialnego Podstawowe Akty Prawne 02-094 Warszawa, ul. Grójecka 67 NIP: , KRS: , tel.. Konstytucja Rzeczypospolitej z 2 kwietnia 1997 r. 47 3.4.. W tym ostatnim szczególnie liczne zadania spoczywają na organach stanowiących - radach gmin, radach powiatów i sejmikach województw.Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego odpowiada za wszystkie sprawy o zasięgu lokalnym, które - zgodnie z założeniami ustawy o samorządzie gminnym - mogą się przysłużyć "zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty"..

2.Ustrój i zakres działania samorządu terytorialnego 1.1.

Opiera się także na spójnym systemie wartości.. Decydujące znaczenie mają zapisy konstytucyjne.. Inne jednostki samorządu regionalnego albo lokalnego i regionalnego określa ustawa.. Nawet jeśli prawo wyraźnie nie nakazuje gminom podejmowania określonych działań1.Podstawowe wiadomości o prawie konstytucyjnym i ustroju państwowym 2.Konstytucja i inne źródła prawa konstytucyjnego 3.Demokratyczne państwo prawne 4.Konstytucyjne zasady ustroju 5.Zasada zwierzchnictwa narodu 6.Zasada decentralizacji 7.Zasada podziału władz 8.Zasada pomocniczości Metody kształcenia Wykład konwersatoryjny i problemowyUstawa zasadnicza określa, że samorząd terytorialny to ogół mieszkańców jednostek zasadniczego podziału terytorialnego, który stanowi z mocy prawa wspólnotę samorządową [9].. w wielu ustawach zwykłych, spośród których należy wymienić jako najważniejsze: i wiele innych.prawa podstawowe dla państwaoparte na poszanowaniu wolnościi sprawiedliwości,współdziałaniuwładz,dialogu społecznym oraz na z as ad z i e pomocniczości umacniającejuprawnienia obywateli i ich wspólnot.".

Pojęcie, istota i funkcje samorządu terytorialnego 5 1.2.

164 stanowi, iż podstawową jednostka samorządu terytorialnego jest gmina, która wykonuje zadania samorządu terytorialnego nie zastrzeżone dla innych jednostek samorządu terytorialnego.. (cały rozdział VII Konstytucji z 1997 poświęcony jest samorządom, a także inne artykuły Konstytucji).Podstawy prawne funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce.. GMINA: POJĘCIE, CECHY, ZADANIA I WŁADZE 5 1.1.. Samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych.. Ustawy o samorządzie terytorialnym 53 3.4.1.. 3.Obowiązek samorządu terytorialnego wykonywania poleceń wydawanych przez wojewodę lub Prezesa Rady Ministrów Organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby praw - ne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mają obowiązek wykonywać polecenia wydawane przez wojewodę lub Prezesa Rady Ministrów.Tymczasem w polskim systemie ustrojowym liczne przepisy prawa są tworzone w strukturze administracji i to nie tylko central- nej, lecz również terytorialnej - w szczególności samorządu terytorialnego.. Samorząd wojewódzki .Ustrój Samorządu Terytorialnego Podstawowe Akty Prawne.. Podstawy prawne funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce zawarte są kompleksowo w rozdziale VII Konstytucji RP (art. 163-172).. Członków organów władz gminy wybiera się w powszechnych, jawnych i równych wyborach, w głosowaniu tajnym.. 1 Konstytucji RP), samodzielność oraz ochronę prawną (art. 165 ust.. Przywracanie samorządu terytorialnego po 1989 roku 33 Rozdział III.. Zapewnia profesjonalną realizację zamówień dla bibliotek, firm i instytucji z możliwością dostarczenia pod wskazany adres.. Pojęcie, cechy gminy 10 1.3.. Jest 2 Konstytucji RP).monografia Funkcjonowanie samorządu terytorialnego - uwarunkowania prawne i społeczne zawiera wypowiedzi pracowników naukowych oraz osób zajmujących się problematyką jednostek samorządu terytorialnego, tabele oraz wykresy ilustrujące poszczególne rozważania, służące większejPodstawy prawne funkcjonowania samorządu terytorialnego Podstawy prawne funkcjonowania samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Przytyk - 78 stron Wstęp 2 ROZDZIAŁ I.. PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.. Aktem prawa miejscowego nie jest ustawa budżetowa !. Jednostkom samorządowym została przyznana osobowość publiczno-prawna, a wśród podstawowych zasad ustrojowych znalazł się przepis o decentralizacji .samorządu terytorialnego są obowiązujące regulacje prawne.. Do zakresu działania samorządu terytorialnego nie należą sprawy: a) zagraniczne i handlu zagranicznego, b) wojskowe, c) wymiaru sprawiedliwości, d) lasów, e) górnictwa, f)Podstawy prawne dla funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce obecnie znajdujemy w..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt