Istota i cele logistyki

Pobierz

Bardzo ważna jest minimalizacja kosztów transportu, a także optymalizacja działań, prowadząca do osiągnięcia zamierzonych celów w jak najszybszy i .Logistyka tego typu opiera się na trzech zasadach zewnętrznego zaopatrzenia materiałowego, jakimi są: Zaopatrzenie indywidualne - w tym przypadku firma nie magazynuje towaru i ponosi niewielkie koszty z tym związane.. Zakres tych zadań zawsze uzależniony jest od umowy wiążącej obie strony, a tan z kolei dyktowany jest potrzeby, jakie wyraża zleceniodawca.Tradycyjnie logistyka produkcji (inaczej logistyka przemysłowa) była sektorem jednowymiarowym i przewidywalnym.. Jednak aktualne realia gospodarcze spowodowały załamanie dotychczasowych trendów, zmuszając przedsiębiorstwa do personalizacji procesów przemysłowych w oparciu o liczne i .Cele i zadania.. Istota ekologicznej orientacji logistyki - definicja ekologistyki Rozdzia 3.. Logistyka wewnętrzna 2.. Osiągnięcie długofalowego zadowolenia klienta 2.. Okazało się bowiem, że wysokie koszty transportu lotniczego nie powinny być jedynym wyznacznikiem jego użycia.Jako logistykę należy rozumieć proces, w skład którego wchodzi między innymi planowanie, realizacja oraz konstruowanie przesyłu surowców pomiędzy miejscem z którego pochodzą, a punktem ich konsumpcji.. Wymaga to dokładnej i precyzyjnej analizy informacji o przepływie materiałów..

Istota i cele logistyki 13 1.2.

Definicja logistyki .. 2 M. Kaliczyńska, Logistyka - cele i kierunki rozwoju, Pomiary Automatyka Robotyka nr 10/2009, s. 5 - 8.. Rola i miejsce logistyki produkcji 3.. Rodzaje transportu .. Pojęcie praca dyplomowa Pojęcie praca licencjacka Pojęcie praca magisterska Praca Dyplomowa Logistyka Praca Dyplomowa Z Logistyki praca inżynierska logistyka Praca Inżynierska Logistyka Przykład Praca Inżynierska Transport .. znaczenie rzeczowe (przedmiotowe) Logistyka to procesy fizycznego przepływu dóbr materialnych (surowców, materiałów) w przedsiębiorstwie oraz między przedsiębiorstwami, a także przepływ towarzyszących tym procesom informacji.Logistyka - proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klienta.Dec 2, 2020Funkcje i cele logistyki?. Istotą logistyki jest więc dążenie do ograniczenia czynności podnoszących koszty i wydłużenie czynności podnoszących wartość, czyli dążenie do ściśnięcia łańcucha dostaw.. System logistyczny 18 1.3.. Zadania powierzone logistykom polegają m.in. na jak najbardziej możliwym skróceniu i przyspieszeniu wszystkich procesów na każdym etapie dystrybucji danego towaru..

1 rozumienia logistyki.

Mikrologistyka 3.. Do podstawowych zadań logistyki zalicza się: usprawnienie zarządzania procesami przepływu dóbr rzeczo­wych i w konsekwencji pełne zaspokojenie materialnych po­trzeb uczestników procesów logistycznych,Cele logistyki To: 1.. / Źródło: Opracowanie własne na podstawie .Podstawowe składniki procesów logistycznych i nadrzędne cele logistyki.. System produkcyjny 3 .Istota i rozwój logistyki w gospodarce odnośnie przedsiębiorstwa Wykłady.. Zagadnienia: 1.. • Gotowość informacyjną na wysokim poziomie.Zastosowanie logistyki do celów cywilnych nastąpiło w 1956 roku po opublikowaniu wyników badań nad współzależnością kosztów transportu lotniczego i kosztów utrzymania zapasów w procesie dystrybucji towarów.. • Wypracowanie wysokich wskaźników wykorzystania (posiadanego personelu, stosowanej techniki, użytkowanej powierzchni).. Logistyka globalna - Logistyka międzynarodowa Klasyfikacja ze względu na obszar zainteresowań 1.. Uwarunkowania wpływające na rozwój i funkcjonowanie logistyki 38 2 Procesy logistyczneIstota logistyki sytuacji kryzysowych Logistyka jest pojęciem znanym od zarania, a jej korzeni należy upatrywać w wojskowości, gdzie wiązała się przede wszystkim z koniecznością zabezpieczenia potrzeb wojska.. Mezologistyka 4.. Minimalizacja czasu i kosztu fizycznej dystrybucji przy założonym poziomie usług 3..

Etymologia i geneza logistyki.

Logistyka dystrybucji Funkcje i cele logistyki?ZA O ENIA KONCEPCYJNE EKOLOGISTYKI - istota i cele g wne Istota i przekrojowe funkcje wsp czesnej logistyki .. System produkcyjny 2.. Minusem tego rozwiązanie są możliwe opóźnienia w dostawach, co z kolei doprowadza do przestojów w procesie produkcyjnym.Etymologia logistyki.. Cele i funkcje transportu 1.3.. Wzmacnianie pozycji i osiągnięcie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa 4.Jednym z celów logistyki jest wspomniana wcze śniej minimalizacja kosztów fizycznej dystrybucji towarów stosownie do po Ŝądanego poziomu usług, co oznacza nadrz ędno ść świadczenia usług nad maksymalizacj ą zysku i zwrotem nakładów kapitałowych.. Misje i cele logistyki w sytuacjach kryzysowych oraz sposoby ich osiągania.. Koszty te mo Ŝna zmniejszy ć m.in. poprzez redukcj ę zapasówPodstawowe cele logistyki • Zapewnienie wysokiej gotowości dostaw.. Przez lata producenci stanowili ogniwo pośrednie między dostawcami surowców a dystrybutorami.. Czynniki wpływające na organizację przepływu strumienia materiałów w logistyce produkcji 2 .. • Utrzymanie niskiego poziomu zapasów.. Makrologistyka 5.. Wymienione składniki materialne i informacyjne procesów logistycznych powinny umożliwiać zapewnienie właściwej obsługi klienta (odbiorcy)..

Rodzaje logistyki 1.

Proces ten jest niezwykle skomplikowany i przy jego realizacji należy uwzględnić szereg czynników, które mogą być zmienne.Składa się on z ogółu działań, których celem jest efektywne transportowanie surowców materiałów, części zamiennych, półfabrykatów i produktów gotowych po zakończeniu procesu produkcyjnego przy jak najniższych kosztach między magazynami zbytu.Wstęp 9 1 Istota, geneza i rozwój logistyki Iwo Nowak 13 1.1.. Eurologistyka 6.. Fazy wdrażania systemu logistycznego w przedsiębiorstwie.Jednym z najbardziej charakterystycznych trendów rozwojowych centrów logistycznych jest rozwój logistyki miejskiej (city logistics) - skupienie w nich zasobów dystrybucyjnych może ułatwić zarządzanie dostawami dotyczącymi zaopatrzenia mieszkańców i przedsiębiorstw wewnątrz aglomeracji poprzez planowanie i optymalizowanie procesów logistycznych.Istota logistyki 1.1.1.. Logistyka produkcji 3.. Logistyka - proces realizowania, planowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klienta.Pojęcie i istota transportu oraz polityki transportowej 1.2.. PROCESY RECYRKULACJI MATERIA W ODPADOWYCH W GOSPODARCE - skala problemu Istota cyrkulacji d br fizycznych w gospodarce Skala problemu odpad w w Polscelogistyka.mareksikora.euOct 14, 2021Dec 4, 2020Cele centrów logistycznych Celem działania centrum logistycznego , jako przedsiębiorstwa komercyjnego, jest świadczenie klientom możliwie najwyższej jakości usług z zakresu logistyki.. Logistyka zaopatrzenia 2..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt